Fotometri

Spektrofotometrija je metoda koja se koristi za određivanje koncentracije poznate hemijske supstance u rastvoru, merenjem propuštene svetlosti prilikom njenog prolaska kroz uzorak date supstance. Ova metoda počiva na osnovnom principu da svako jedinjenje apsorbuje ili propušta svetlost u određenom opsegu talasnih dužina. Spektrofotometrija je jedna od najkorisnijih metoda kvantitativne analize u različitim oblastima kao što su hemija, fizika, biohemija i kliničke primene. Hach nudi širok spektar spektrofotometara i kolorimetara koji odgovaraju potrebama mnogih laboratorija. Hach spektrofotometri i kolorimetri su najpogodniji za uzorke vode, sa više od 250 unapred programiranih metoda za širok spektar parametara, od amonijaka do cinka. Sa Hach spektrofotometrima moguće je kreirati korisničke metode za sve što je korisniku potrebno.