Reagensi za kliničku hemiju

Recipe nudi ClinRep HPLC kompletne pakete (eng. kits) dizajnirane za terapijsko praćenje lekova (eng. Therapeutic Drug Monitoring – TDM) i dijagnozu u kliničkim, toksikološkim i forenzičkim laboratorijama. Ovi paketi su kompatibilni sa bilo kojim konvencionalnim HPLC sistemom
i sadrže sve komponente potrebne za analizu – pufere, reagense za pripremu uzoraka, standarde, kao i kalibrator matriksa. Dizajnirani su za analizu vitamina D2/D3,
kateholamina, serotonina u plazmi/urinu, homocisteina u plazmi i brojne druge. Osim kitova, Recipe proizvodi i niz namenskih analitičkih kolona, npr. za analizu serotonina, vitamina D2/D3 ili kateholamina u urinu / plazmi.
Pored toga, Recipe obezbeđuje ClinMass LC-MS/MS pakete i unutrašnje standarde za primene u LC-MS/MS analizama u prethodno navedenim oblastima, ClinCal kalibratore za kalibraciju
analitičkih sistema (HPLC, LC-MS/MS, itd.), kao i ClinChek kontrole za tačne i precizne svakodnevne laboratorijske rezultate.

Dostupno u zemljama :