https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-9.svg

Etaloniranje i ispitivanje

Razumevajući sve veće potrebe za ovom vrstom usluge, Analysis Laboratorija za etaloniranje, validaciju i ispitivanje po ISO 17025, započela je sa radom 2011., stekavši od tada veliki broj zadovoljnih korisnika.

Zahtev za etaloniranje

O laboratoriji za etaloniranje i ispitivanje

Pored usluga kalibracije (etaloniranja) i ispitivanja opreme za praćenje i merenje, ANALYSIS d.o.o. Laboratorija za etaloniranje i validaciju, zahvaljujući pre svega stručnosti osbolja, pruža i druge vrste konsalting usluga, obuka, kao i tehničku i metrološku podršku.

Kroz usluge konsaltinga, Laboratorija za etaloniranje i validaciju pravi ekspertize u upravljanju mernim procesima obezbeđujući adekvatna rešenja koja garantuju znatne uštede.

Prednost naše Laboratorije
 • Upravljanje i optimizacija mernih procesa
 • Sve usluge Laboratorije za etaloniranje i validaciju izlaze u susret zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 17025
 • Jedinstvena elektronska baza etalonske merne opreme Laboratorije za etaloniranje i validaciju, kao i baza merne opreme korisnika
 • Efikasno praćenje ponovnog etaloniranja merne opreme korisnika
 • Inženjering, obuka, podrška, konsalting
 • Obuka korisnika merne opreme vezana za upotrebu, održavanje i izvođenje samih merenja
 • Organizovanje međulaboratorijskih poređenja laboratorija za etaloniranje
 • Podrška našim korisnicima usluga u procesu internih kontrola i internih provera sa odgovarajućim
  metrološkim zahtevima standarda ISO 17025
 • Nudimo filtere za internu kontrolu UV-VIS spektrofotometara, kolorimetara, atomskih apsorpcionih spektrometara, itd., kao i Elisa čitača (slika desno). Kontaktirajte nas za više informacija.
Ključne prednosti
 • Pružanje usluga „sve na jednom mestu“
 • Niz tehničkih veština i usluga jedinstvenih u Srbiji
 • Priznato iskustvo i kompetentnost u procesima merenja i upravljanja instrumentima i mernom
  opremom
 • Realna brzina pružanja usluga našim korisnicima
 • Kultura bezbednosti i politike kvaliteta laboratorije

Obim akreditacije

Analysis Laboratorija za etaloniranje i validaciju, je akreditovana laboratorija za etaloniranje i ispitivanje po ISO 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije i to iz nekoliko oblasti:

 • Mehaničke veličine (merila mase)
 • Veličine fluida (merila zapremine)
 • Optičke veličine (merila spektralnog koeficijenta propustljivosti/apsorpcije, turbidivnosti, ugla rotacije, talasne dužine referentih materijala i dr.)
 • Termodinamičke veličine (merila za održavanje zadatih referentnih uslova – autoklavi, tečna kupatila, inkubatori, sušnice, klima komore itd.)
 • Hemijske veličine i referentni materijali (merila pH vrednosti, konduktivnosti, indeksa prelamanja, koncentracije, gustine, itd.)
 • Ispitivanje vazduha
Masa

Etaloniranje merila mase: elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem/
Analitičke, tehničke i industrijske vage do 10 kg.
Etaloniranje se izvodi direktnom metodom poređenja sa tegovima klase E2 standardnom metodom EURAMET/cg-18/v03.
Opseg etaloniranja od 1 mg do 10 kg.

Zapremina

Etaloniranje merila zapremine: pipete sa klipom, birete sa klipom, dispenzori
Gravimetrijska metoda ISO 8655-6:2002; EURAMET/cg-19 (верзија 2.1 03/2012)
Opseg etaloniranja za pipete od 10 mikrolitara do 20 ml
Opseg etaloniranja bireta od 1 ml do 100 ml
Opseg etaloniranja dispenzora od 1 ml do 100 ml

Svetlosne veličine

Etaloniranje merila optičkih veličina: apsorpcioni spektrofotometri sa i bez protošne ćelije, OIML, R 135: 2004, Nist Special Publication, 2260-166:1994, direktna metoda poređenja sa etalon filtrima, opseg etaloniranja Laboratorije je od 0 do 3 A odnosno od 0,1%T do 100%T. Merni opseg talasne dužine od 200 nm do 1000 nm.

Fotometri (Еlisa čitači, biohemijski analizatori, biohemijski kolorimetri), apsorpcioni spektrofotometri sa i bez protošne ćelije, OIML, R 135: 2004, Nist Special Publication, 2260-166:1994, direktna metoda poređenja sa etalon filtrima, opseg etaloniranja Laboratorije je od 0 do 3 A odnosno od 0,1%T do 100%T. Merni opseg talasne dužine od 200 nm do 1000 nm.

Infracrveni spektrofotometri sa Furijeovom transformacijom (FTIR, FTNIR), NIST Special Publication, 260-123, ASTM E 1421-99, direktna metoda poređenja sa etalon filtrima, opseg etaloniranja Laboratorije 0 %T до 100 %T odnosno talasnog broja 400 cm-1 до 4000 cm-1

Atomski apsorpcioni spektrofotometri (ААС), OIML, R 100:1991, direktna metoda poređenja sa etalon filtrima, opseg etaloniranja Laboratorije je od 0,1%T do 50 %T. Merni opseg talasne dužine od 200 nm do 900 nm.

Polarimetri, OIML R 14, direktna metoda poređenja sa kvarcnim filtrima (polarizatorima), merni opseg merenja vrednosti jedinice ugla polarizacije 0° do 90°.
Turbidimetri, direktna metoda poređenja sa SRM, ЕPA Method 180.1
UV/VIS i PDA detektori tečnog hromatografa, OIML, R 135: 2004, Nist Special Publication, 2260-166:1994, direktna metoda poređenja sa etalon filtrima, opseg etaloniranja Laboratorije je od 0 do 3 A odnosno od 0,1%T do 100%T. Merni opseg talasne dužine od 200 nm do 1000 nm.

Optički neutralni spektralno propustljivi materijali, etaloni spektralnog koeficijenta propustljivosti/apsorpcije i etaloni talasne dužine.

Temperatura

Etaloniranje merila temperature: termostatske komore različitih namena (klima komore, inkubatori, sušnice, sterilizatori, termostatska kupatila, peći za žarenje, autoklavi)
Standardna metoda etaloniranja koja se koristi za etaloniranje i mapiranje termostatskih komora je direktna metoda merenja pomoću etalonskih sondi različitih tipova (Pt sonde, termoparovi tipa K i T) a nosi oznaku DKD-R-5-7.
Temperaturni opseg Laboratorije je od -20°C do 1000°C u zavisnosti od vrste komore.

Hemija

Atomski spektrometri sa induktivno kuplovanom plazmom (ICP) za merenje metala u vodi, OIML, R 116, direktna metoda poređenja sa SRM, Merni opseg merenja vrednosti jedinice koncentracije je od 0,1 mg/l дo 10 mg/l, odnosno 10 mg/l do 100 mg/l

pH-metri, ISO 10523:1994, EPA 150, direktna metoda poređenja sa SRM, Merni opseg merenja vrednosti jedinice pH je od 2 do 12

Konduktometri, EРА 120.1, EN 27888: 1993, Direktna metoda poređenja sa SRM, Merni opseg merenja vrednosti jedinice konduktanse (provodnosti) je od 5 mikroS do 150 mS

Gasni hromatograf sa FID, TCD, ECD, FPD, NPD detektorima za merenje pesticida i drugih toksičnih polutanata OIML R 82, 2006 (E), direktna metoda poređenja sa SRM. Merni opseg merenja vrednosti jedinice koncentracije za različite detektore:

 • plameno jonizacioni: 1pg/s -10 pg/s
 • termoprovodni: 300 pg/ml do 10 000 pg/ml
 • detektor sa zahvatom elektrona: 0,1 pg/mL do 10 pg/mL
 • plameno fotometrijski: 10 pg/s дo 100 pg/s (S), 0,1 pg/s do 5 pg/s (P)
 • azot fosforni: 25 pg/s (P), 50 pg/s (N)

Gasni hromatografi sa masenim detektorom za analizu organskih polutanata u vodi, OIML R 83, Edition 2006(E), Direktna metoda poređenja sa SRM, Merni opseg merenja vrednosti jedinice atomske mase (10 do 3000) amu

Refraktometri, OIML R 124, Direktna metoda poređenja sa SRM, Merni opseg merenja vrednosti jedinice indeksa refrakcije od 1,325 nD dо 1,70 nD

Etaloniranje areometara se izvodi direktnom metodom poređenja sa etalonskim areometrima. Merni opseg merenja od 0,6g/cm3 do 1,3 g/cm3
Metoda direktnog poređenja PR.17025.21

Etaloniranje denzitometara se izvodi direktnom metodom poređenja sa etalonskim areometrima. Merni opseg merenja od 0,6g/cm3 do 1,3 g/cm3
Metoda direktnog poređenja PR.17025.22

TOC – Direktna metoda poređenja sa SRM. Merni opseg merenja od 0,25mg/l-1000mg/l.
Metoda merenja TOC-US Environmental Protection Agency NCEA-C-1282 Method of determination of total organic carbon.

Ispitna laboratorija

Fizička ispitivanja vazduha po standardu SRPS EN ISO 14644, SRPS EN 14175, EN 12469:2000 (čiste sobe, laminari, hazard uređaji sa filtriranjem vazduha, digestori) / Physical testing of air (clean rooms, laminar and hazard devices with air filtering, fume cupboards)

O merenju

U današnjoj Evropi na merenja se generalno potroši oko 6% ukupnog bruto nacionalnog proizvoda, tako da je metrologija postala prirodni i vitalni deo našeg svakodnevnog života.

U savremeno vreme vrlo je teško opisati bilo kakvu pojavu u svakodnevom životu, a da tu nije prisutna metrologija: sati osunčanosti, procenat alkohola, dnevna doza ozračenosti, težina pisma, telefonski impuls, sobna temperatura, osvetljenost prostorija, pritisak u gumama, masa jagoda na pijaci itd.

Sistematska merenja sa poznatim stepenom nesigurnosti predstavljaju osnov u industrijskom upravljanju kvalitetom. U većini savremene industrijske proizvodnje troškovi koji nastaju od nepouzdanih merenja su od 10% do 15% ukupnih troškova proizvodnje. Kvalitetna i dobra merenja mogu značajno da povećaju vrednost, efikasnost i kvalitet novonastalih proizvoda.

Takođe, i nauka u potpunosti zavisi od merenja. Raspoloživost mernih uređaja i mogućnost da se oni efikasno koriste od presudnog su značaja ako naučnici žele da budu u mogućnosti da objektivno dokumentuju rezultate svojih istraživanja.

Merenja zahtevaju zajedničko znanje. Poverenje je od suštinsko značaja za povezivanje ljudskih aktivnosti. Ovo uzajamno poverenje postaje sve značajnije sa sve većom mrežom saradnje, zajedničkih mernih jedinica i zajedničkih metoda merenja, kao i priznavanja, akreditacije i uzajamnih poređenja i ispitivanja etalona i laboratorija u različitim zemljama. Hiljade godina istorije potvrđuju da život zaista postaje lakši kada ljudi međusobno sarađuju u metrologiji.

Šta je sledljivost merenja?

Sledljivost je osobina rezultata merenja ili vrednosti etalona pomoću koje može da se dovede u vezu sa naznačenim referencama, obično sa nacionalnim ili međunarodnim etalonima, posredstvom neprekidnog lanca poređenja koja sva imaju naznačene nesigurnosti merenja.

Krajnji korisnik može da dobije sledljivost do najvišeg međunarodnog nivoa ili direktno od nacionalnog metrološkog instituta ili od akreditovane laboratorije za datu veličinu kao na slici:


Slika 1. Lanac sledljivosti

Šta je merna nesigurnost?

Merna nesigurnost ili nesigurnost merenja predstavlja parametar pridružen rezultatu merenja, koji karakteriše disperziju vrednosti koje bi inače mogle da se pripišu merenoj veličini.

Parametar pri tom može da bude, na primer, standardna devijacija ili poluširina intervala sa naznačenim nivoom pouzdanosti.

Merna nesigurnost obuhvata, uglavnom, više komponenata. Neke od njih mogu da se procene na osnovu statističke raspodele rezultata serije merenja i mogu da se okarakterišu eksperimentalnim standardnim devijacijama. Druge komponente, koje takođe mogu da se okarakterišu standardnim devijacijama, procenjuju se pomoću pretpostavljenih raspodela verovatnoće, na osnovu stečenih iskustava ili drugih informacija.

Šta je referentni materijal?

Referentni materijal predstavlja materijal ili supstancu čije su jedna ili više vrednosti osobina dovoljno homogeni i dobro ustanovljeni da mogu da se koriste za etaloniranje merila ili mernih sistema, procenu mernih metoda ili za pripisivanje vrednosti materijalima.

Šta su sertifikovani referentni materijali?

Predstavljaju referentne materijale, praćene uverenjem, čije su jedna ili više vrednosti osobina sertifikovane postupkom kojim se uspostavlja sledljivost sa tačnim ostvarenjem jedinice u kojoj se izražavaju vrednosti osobina i za koje je svaka sertifikovana vrednost praćena mernom nesigurnošću na naznačenom nivou poverenja.

Šta je etaloniranje?

Etaloniranje predstavlja skup postupaka (radnji) kojima se, pri određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina koje pokazuje merilo ili merni sistem, ili vrednosti koje predstavlja materijalizovana mera ili referentni materijal, i odgovarajućih vrednosti ostvarenih etalonima.

Etaloniranjem se određuju karakteristike merila, mernog sistema ili referentnog materijala.Ovo se postiže preko neposrednog poređenja merila sa etalonom ili overenim (sertifikovanim) materijalom. Potom se izdaje uverenje o etaloniranju i, u većini slučajeva, na merilo se postavlja nalepnica.

Zašto je potrebno vršiti etaloniranje svoje merne opreme?
Četiri su osnovna razloga zbog kojih se merilo podvrgava etaloniranju:

 • zbog uspostavljanja i dokazivanja sledljivosti merenja
 • zbog obezbeđivanja konzistentnosti vrednosti očitanih merilom sa drugim merenjima
 • zbog određivanja tačnosti vrednosti očitanih merilom
 • zbog uspostavljanja pouzdanosti merila, odnosno sticanja poverenja u merilo

Anketa o zadovoljstvu korisnika

Molimo Vas da iskrenim odgovorima u okviru naše ankete doprinesete jasnoj slici o radu naše Laboratorije, odnosno, da nam pomognete da uvidimo da li i kako ispunjavamo sve Vaše zahteve i očekivanja iz naših ponuda i/ili ugovora.

Anketa