Merenje adsorpcije gasova

Merenja adsorpcije gasa se mogu koristiti za određivanje specifične površine, BET vrednosti i poroznosti prahova. Pored navedenog mogu pomoći pri određivanju gustine uzorka, pa čak i proceni katalizatora. Microtrac MRB je vodeći proizvođač analizatora za određivanje količine adsorpcije gasa i pare, kao i BET površine i distribucije veličine pora. Ovi instrumenti koriste tehnologiju adsorpcije gasa za analizu poroznih i neporoznih praškastih materijala i koriste se širom sveta u istraživanju i razvoju (R & D), kontroli kvaliteta (QC) i osiguranju kvaliteta (QA).

Analizatori specifične površine i raspodele veličine pora

Ovi instrumenti se koriste za procenu specifične površine i raspodele veličina pora čvrstih materijala - prahova, vlakana, membrana, podloga i kalupa, koristeći adsorpciju gasa i prodiranje žive. Dostupni modeli za merenje raspodele vel...

Pročitajte više

Analizatori adsorbcije gasova i para

Ovi analizatori se koriste za određivanje količine adsorbovanog gasa i pare u brojnim poroznim i neporoznim čvrstim materijalima - prahovima, vlaknima, membranama, podlogama i kalupima, korišćenjem tehnologije adsorpcije gasa.

Pročitajte više

Analizatori za procenu katalizatora

Analizatori za procenu katalizatora koriste se za karakterizaciju katalizatora pomoću TPD -a (temperaturno programirana desorpcija), određivanje kiselosti / baznosti čvrstih katalizatora, pulsno ubrizgavanje za brzinu disperzije metala k...

Pročitajte više

Instrumenti za merenje gustine

Instrumenti za merenje gustine Microtrac MRB -a mogu se koristiti u brojnim oblastima za analizu različitih materijala: cementa i građevinskog materijala, keramike, farmaceutskih proizvoda, lepkova, ulja, minerala, pesticida, praškova, p...

Pročitajte više

Živini porozimetri

Poznavanje poroznosti, distribucije veličine pora i zapremine pora od fundamentalnog su značaja za karakterizaciju poroznih materijala. Porozimetrija žive je najčešće korišćena metoda za određivanje raspodele veličine makro i m...
Pročitajte više

Instrumenti za merenje adsorpcije gasova visokog pritiska

Važnost merenja adsorpcije pod visokim pritiskom raste u različitim oblastima primene, kao što su skladištenje vodonika ili metana, adsorpcija sa promenljivim pritiskom (PSA), apsorpcija CO2 u hipolimer i drugo. Za razliku od u...
Pročitajte više