Aplikacije u molekulskoj spektroskopiji

Tehnike Thermo Scientific molekulske spektroskopije obuhvataju UV-Vis, FT-IR, FT-NIR, RAMAN, NMR, i fluorimetriju. Ovi instrumenti omogućavaju kvalitativnu i kvantitativnu analizu širokog spektra organskih i neorganskih jedinjenja u akademskim, analitičkim, uslužnim, QC/QA i forenzičkim laboratorijama, kao i u industriji polimera, farmaceutskoj i prehrambenoj, industriji pića, ali i za aplikacije u vezi mikroplastike, nanomaterijala i druge iz oblasti nauke o materijalima.
Stoni i prenosivi Pico-Spin NMR spektrometri omogućavaju jednostavno praćenje reakcija bez kriogenog hlađenja u QA i QC laboratiorijama u hemijskoj proizvodnji i u edukaciji organske hemije.
UV-Vis spektrofotometri pružaju odgovor na sve izazove u akademskim i industrijskim laboratorijama, bilo za potrebe farmaceutske, hemijske ili industrije, pića, ili pak uslužnih laboratorija, sve do složenijih aplikacija poput kvantifikacije DNK, RNK i proteina u sekundi korišćenjem samo 1–2 µL uzorka pomoću NanoDrop spektrofotometara.
FT-IR spektrometri se koriste za kvalitativnu i kvantitativnu analizu organskih i neorganskih uzoraka u akademskim, analitičkim, QC/QA i forenzičkim laboratorijama. FTIR se često koristi za testiranje polimera i u farmaceutskim analizama, ali tehnika nudi praktično neograničene primene.
FT NIR tehnika ima široku primenu u analizi i testiranju u industriji farmaceutskih proizvoda (ujednačenost sadržaja tableta i premazi, stabilnost liofilizovanog materijala, praćenje procesa, konzistentnost otopina za ekstruziju, praćenje fermentacije i ćelijskih kultura), hemijskoj i industriji polimera ( verifikacija ulaznog materijala, uniformnost mešavine, analiza aditiva, vlage, monomera, praćenje reakcija, praćenje procesa), i poljoprivrednoj i industriji hrane (sirovi poljoprivredni proizvodi, mlevenje brašna, mlečni proizvodi, jestivo ulje, šećer i poslastice, pića).
Thermo Scientific DXR Raman spektrometri i mikroskopi omogućavaju vam da pristupite vašim Raman podacima brže nego ikad. Osim toga, ovi uređaji primenu nalaze u raznim oblastima: akademskim istraživanjima, forenzici, gemologiji, nanotehnologiji, nauci o materijalima, geologiji, life sciences i nauci o biomaterijalima, automobilskoj i aero industriji, restauraciji i konzervaciji umetničkih dela, kao i u aplikacijama koje uključuju farmaceutske proizvode, polimere, mikroplastiku, elektroniku, skladištenje energije i kozmetiku.

Dostupno u zemljama :

FT-IR: FTIR identifikacija kontaminanata pomoću OMNIC Specta softvera

FT-IR: Karakterizacija poimorfizma pomoću Thermo Scientifc iS50 Raman modula

FT-IR: Thermo Scientific OMNIC Specta softver

FT-IR: Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spektrometar: Poboljšanje produktivnosti putem kompaktne automatizacije

FT-IR: Merenje dispergovanog ulja u vodi metodom infracrvene analize

FT-IR: Istraživanje anomalija plastičnih delova

FT-IR: Analiza automobilskih boja sa proširenim opsegom ATR: 1800–100 cm-1

UV-VIS: Jednostavna rešenja za RNK i DNK kvantifikaciju

NMR: Određivanje sadržaja vodonika pomoću picoSpin NMR

FT-NIR: Rešavanje sekundarne strukture proteina korišćenjem FTIR spektroskopije

FT-NIR: Vodič za analizu sirovina korišćenjem Furijeove transformacije bliske infracrvene spektroskopije

FT-NIR: Analiza proteina, masti i vlage svežeg ribljeg brašna sa Antaris II FT-NIR analizatorom

FT-NIR: Analiza komponenti piva korišćenjem FT-NIR spektroskopije

FT-NIR: Brza analiza više komponenti u duvanu pomoću Antaris II FT-NIR analizatora

Raman: Karakterizacija grafena pomoću Ramanske spektroskopije

Raman: Karakterizacija amorfnog i mikrokristalnog silicijuma primenom Ramanske spektroskopije

Raman: Mikroskopsko mapiranje na formulisanim farmaceutskim uzorcima korišćenjem disperzivne Ramanove tehnike

Mikroplastika u flaširanoj vodi

UV-VIS: Koncentracija D-glukoze u pićima

UV-VIS: Vis i UV-Vis spektroskopska rešenja za industrijske laboratorije

UV-VIS: NanoDrop, Kvantifikacija proteinskih i peptidnih preparate na 205 nm

UV-VIS: Spektrofotometrijska analiza Ibuprofen Prema USP i
EP Monografije

UV-VIS: Određivanje ukupne
koncentracija proteina

UV-VIS: NanoDrop, UV-Vis hemometrijska analiza azo
boje koristeći NanoDrop QC softver