Analitička oprema

Analysis nudi širok spektar analitičke opreme, bez obzira na polje rada vaše laboratorije. Osim uobičajenih, široko korišćenih instrumenata (poput HPLC i GC, LC-MS i GC-MS, HRMS), nudimo i specijalizovanu opremu za farmaceutska ispitivanja (disolucija i fizičko testiranje), kao i elektronske mikroskope. Oblasti molekulske spektroskopije i elementalne analize pokrivene su različitim modelima FTIR, Raman, XRF, OES, ICP i ICP-MS uređaja. Analitička oprema kompanije Thermo Scientific nalazi primenu u laboratorijama najrazličitijeg tipa i mogu je koristiti svi od laboratorijskih tehničara i analitičara do šefova laboratorija i naučnika.

Hromatografija

Hromatografija je proces razdvajanja komponenti smeše kroz interakciju analita rastvorenih u mobilnoj fazi (eluentu) sa stacionarnom fazom (matriksom). U zavisnosti od agregatnog stanja i hemijskih osobina mobilne i stacionarne faze, hro...

Pročitajte više

Masena spektrometrija

Masena spektrometrija je instrumentalna tehnika analiza koja je zasnovana na merenju vrednosti m/z (molekulska masa/naelektrisanje) hemijske vrste od interesa. Uz razvoj sistema za obradu podataka i napredne elektronike, od 80ih godina p...

Pročitajte više

Molekulska spektroskopija

Molekulska spektroskopija daje informacije o spektralnim linijama uočenim tokom ekscitacije i deekscitacije molekula, u vidu rotacionih, vibracionih i elektronskih spektara. Postoje tri tipa spektrometarskih sistema koji se koriste, a ko...

Pročitajte više

Elementalna analiza

Proces u kojem se uzorak analizira na njegov elementalni, a ponekad i izotopski sastav naziva se elementalna analiza. Kao i mnoge druge analitičke tehnike, elementalna analiza može biti kvalitativna (određivanje prisutnih elemenata), a m...

Pročitajte više

Elektronska mikroskopija

Elektronski mikroskopi koriste snop ubrzanih elektrona za generisanje slike, pri čemu elektroni imaju znatno manju talasnu dužinu od vidljive i UV svetlosti koja se koristi kod optičkih svetlosnih mikroskopa. Sama priroda elektrona omogu...

Pročitajte više

Karakterizacija čestica

Portfolio za karakterizaciju čestica sadrži tri proizvodne linije za analizu rasejane svetlosti, analizu slike (eng. image analysis) i merenje površine i poroznosti materijala. Microtrac MRB je vodeći dobavljač sistema sa laserskom difr...

Pročitajte više

Karakterizacija materijala

Karakterizacija materijala, kao fundamentalni proces u oblasti nauke o materijalima, odnosi se na proces kojim se ispituju i mere struktura i svojstva materijala. Tehnike karakterizacije materijala mogu proučavati mikroskopsku strukturu ...

Pročitajte više

Disolucioni sistemi i sistemi za testiranje čvrstih formi

Disolucioni testovi (testovi brzine rastvaranja) se koriste u farmaceutskoj industriji kako bi se okarakterisala svojstva rastvaranja aktivne supstance leka, oslobađanje aktivne supstance, kao i rastvaranje iz formulacije leka. Standardn...

Pročitajte više