Aplikacije u masenoj spektrometriji

Kompanija Thermo poseduje zavidnu kolekciju različitih aplikacija za masenu spektrometriju, koja se proteže preko različitih oblasti, a uključuje proteomiku, forenzičku toksikologiju, istraživanja u farmaciji, metabolomiku, klinička istraživanja, ispitivanja životne sredine itd. Mnoge od aplikacija su razvijane u skladu sa važećom regulatornim standardima i dizajnirane su da pomognu korisnicima da uz što manje truda i troškova postave svoje metode. Konkretne primene masene spektrometrije, u kojim je ova analitička tehnika korišćena za otkrivanje, karakterizaciju i kvantifikaciju analita uključuju analize pesticida, kontaminacije hrane, odredjivanje geografskog porekla analizom odnosa izotopa, karakterizacija rekombinantnih antitela i mnoge druge.