Elementalna analiza

Proces u kojem se uzorak analizira na njegov elementalni, a ponekad i izotopski sastav naziva se elementalna analiza. Kao i mnoge druge analitičke tehnike, elementalna analiza može biti kvalitativna (određivanje prisutnih elemenata), a može biti i kvantitativna (određivanje količine svakog prisutnog elementa, tj. određivanje postotka atoma ili masenog procenta svakog prisutnog elementa). Analysis nudi različite instrumente za elementalnu analizu: masene spektromete sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) i optičke emisione spektrometre sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES), optičke emisione spektrometre (OES), rendgensku fluorescenciju (XRF), difrakciju rendgenskih zraka (XRD), rendgensku fotoelektronsku spektroskopiju (XPS), elementalne analizatore za analize ugljenika, vodonika, azota, sumpora i kiseonika (CHNS/O). Ovi instrumenti se koriste u analitičkim laboratorijama u različitim oblastima kao što su hrana, metalurgija, rudarstvo, geologija i geohemija, nafta, polimeri, staklo i keramika, poluprovodnici, boje i hemikalije, forenzička istraživanja i životne sredine.

AAS - Atomska apsorpciona spektrometrija

Jednostavno merenje elemenata u širokom spektru uzoraka omogućeno je pomoću iCE 3000 serije AAS. Plameni raspršivač idealan je za merenje uzoraka visoke koncentracije, dok se sa grafitnom peći postiže detekcioni limit i do sub ppb. ...

Pročitajte više

OES - Optička emisiona spektrometrija

Optičko -emisiona spektrometrija (OES) sa pobudom luk/varnica omogućava brzu elementarnu analizu čvrstih metalnih uzoraka. Ova tehnika zadovoljava najzahtevnije potrebe analize metaloprerađivačke industrije, u rasponu od kontrole proizvo...

Pročitajte više

ICP-OES - Spektrometrija sa indukovano-spregnutom plazmom

Thermo Scientific ICP OES serije iCAP PRO odlikuju se velikim mogućnostima i fleksibilnošću, i na taj način omogućava da svaka laboratorija bude spremna za sve nove izazove. Serijom iCAP PRO se brzo i jednostavno dobijaju ponovljivi i po...

Pročitajte više

ICP-MS - Masena spektrometrija sa indukovano-spregnutom plazmom

Inovativna ICP-MS rešenja kompanije Thermo Scientific osmišljena su da zadovolje potrebe bilo koje laboratorije, od visoko propusnih i rutisnkih do najsavremenijih istraživačkih objekata. Sa naprednim performansama za pouzdano i precizno...

Pročitajte više

OEA - Organska elementalna analiza

Serija fleksibilnih organskih elementalnih analizatora (OEA) sa širokim opsegom različitih konfiguracija omogućava jednostavnost, preciznost i isplativost u kvantifikaciji ugljenika, vodonika, azota, sumpora i kiseonika (CHNS/O). Pružaju...

Pročitajte više

Elementalna analiza ukupnog azota, sumpora i hlora

TSHR razvija i proizvodi analizatore elemenata pomoću totalnog sagorevanja, oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo sa Thermo Euroglas i Thermo Scientific TN/TS/TX proizvodima. TSHR nudi nekoliko modela ovakvih analizatora sa više konfi...

Pročitajte više

GD-MS - Masena spektrometrija sa užarenim pražnjenjem

Maseni spektrometar sa užarenim pražnjenjem (GD-MS) vrhunski je alat za direktnu analizu čvrstih materijala visoke čistoće, kao i poluprovodnika i keramičkih prahova kao što su Al2O3 ili SiC. Primene dubinskog profilisanja se kreću od ...

Pročitajte više

XRF - Rendgenska fluorescentna spektrometrija

Postignite brzu karakterizaciju i analizu materijala kako biste bili sigurni da su ispunjene hemijske specifikacije proizvoda. Rendgenska fluorescentna tehnologija (XRF) je zlatni standard za tačnu, nedestruktivnu analizu elemenata u šir...

Pročitajte više

XRD - Rendgenska difraktometrija

Rendgenska difrakcija (XRD) je kompletna nedestruktivna analitička tehnika koja omogućava brzo dobijanje detaljne informacije o fazama i strukturi kristalnih materijala. XRD analiza daje rezultate visokih performansi u širokom spektru ...

Pročitajte više

XPS - Rendgenska fotoelektronska spektrometrija X-zracima

XPS spektrometri imaju namenu za naprednu površinsku analizu materijala. Povećana potražnja za visokoučinkovitim i složenijim materijalima, povećava i značaj površinskog inžinjeringa. Kako je površina materijala tačka interakcije sa spol...

Pročitajte više

Softveri za elementalnu analizu

Intuitivan softver prilagođen korisniku, dizajniran da pojednostavi radne tokove i maksimizira efikasnost - uobičajeno softversko rešenje koje omogućava laku rotaciju/izmenu laboratorijskih tehničara.

Pročitajte više

Oprema za pripremu uzoraka u elementalnoj analizi

Neophodno je da uzorak bude reprezentativan, homogen i pogodan za analitičku metodu od interesa. Adekvatna priprema uzorka rezultuje većom tačnošću i preciznošču, kraćom analizom i nižim troškovima. Stoga, ona predstavlja ključan korak u...

Pročitajte više

Aplikacije u elementalnoj analizi

Thermo Scientific OES, XRF, XRD, XPS, ICP instrumenti zadovoljavaju potrebe svih analitičkih laboratorija u metalurgiji, rudarstvu, geologiji i geohemiji, industriji nafte, polimera, stakla i keramika, poluprovodnika, boja i he...
Pročitajte više