Automatizovana ubrzana ekstrakcija rastvaračem (ASE)

Automatizovani ekstraktor za rastvarače Thermo Scientific Dionex ASE 350 vrši automatsku ekstrakciju, filtriranje i čišćenje jedinjenja iz čvrstih i polučvrstih uzoraka za nekoliko minuta. Sistem prilagođava količinu uzoraka od 1-100 g, omogućava ekstrakciju do 24 uzorka bez nadzora i koristi 50 do 90% manje rastvarača u poređenju sa drugim metodama. Hemijski inertni delovi kroz koji prolazi mobilna faza podržavaju kisele i alkalne matrice uzoraka i rastvarače. Fleksibilan, jednostavan za rukovanje i isplativ, Dionex ASE 350 je idealno pogodan za laboratorije sa velikim obimom posla i za širok spektar primena.

Dostupno u zemljama :