POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti kompanije Analysis d.o.o. (u daljem tekstu: „Politika privatnosti“) obuhvata sledeće:

 1. Uvod
 2. Rukovalac i službenik za zaštitu podataka
 3. Svrhe obrade i podaci koje obrađujemo
 4. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti
 5. Prenos podataka o ličnosti
 6. Prenos podataka o ličnosti u treće zemlje
 7. Periodi čuvanja
 8. Prava lica na koje se podaci odnose
 9. Zaštita podataka
 10. Kolačići
 11. Važenje Politike privatnosti

1. Uvod

U kompaniji Analysis d.o.o. mi cenimo vašu privatnost. Vodimo računa o tome da je osiguran visok nivo zaštite podataka o ličnosti i da su poštovani principi bezbedne obrade podataka. U ovoj Politici privatnosti objašnjavamo koje podatke o ličnosti obrađujemo, koje su svrhe te obrade, kao i vaša prava koja se odnose na obradu. Prilikom obrade podataka o ličnosti poštujemo principe zakonitosti, pravičnosti i transparentnosti, ograničavanja svrhe, korišćenja najmanjeg mogućeg obima podataka, tačnosti, ograničenja čuvanja, integriteta i poverljivosti.

2. Rukovalac

Rukovalac podacima o ličnosti koji se obrađuju u skladu sa ovom Politikom privatnosti je kompanija Analysis d.o.o., Japanska 4, 11070 Beograd (u daljem tekstu: ANALYSIS).

3. Svrhe obrade i podaci koje obrađujemo

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • da bismo vam pružili informacije ili usluge koje ste zahtevali od nas. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da bismo ostali u kontaktu sa vama kao našim poslovnim partnerima i da bismo vas redovno informisali o našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, zvanje, kompaniju i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili naše ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, zvanje, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
 • u cilju unapređenja naše veb lokacije. Ove informacije mogu obuhvatati vašu adresu Internet protokola (IP), geografsku lokaciju, informacije o uređaju, tip pregledača, referentni izvor, dužinu posete, operativni sistem, broj pregleda stranice, koje stranice ste pregledali i slične informacije;
 • da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova i poštovali ih;
 • da bismo vam slali promotivne poruke u vezi sa našim aktivnostima, uključujući pozive na druge događaje. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, zvanje, kompaniju i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvima, radnu biografiju, fotografiju i druge relevantne informacije;
 • za uspešnu i efikasnu organizaciju naših događaja, uključujući promotivne aktivnosti i objavljivanje audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja. Ove informacije mogu obuhvatati vaše ime i prezime, zvanje, kompaniju, adresu e-pošte, broj telefona; kratku biografiju sa fotografijom (govornici/izvođači), audio, video i fotografsku dokumentaciju sa događaja.

4. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti uz sledeće pravne osnove:

 • izvršenje ugovora sa vama u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), kada je obrada neophodna radi izvršenja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana ili radi preduzimanja mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f);
 • obrada je neophodna radi zaštite životnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica, u skladu sa članom 6(1)(d);
 • vaš pristanak u skladu sa članom 6(1)(a) Uredbe GDPR, kada je lice na koje se podaci odnose dalo svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
 • da bismo se pridržavali zakonskih obaveza kojima podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) ili 6(1)(e).

5. Prenos podataka o ličnosti

U skladu sa svrhama obrade, ANALYSIS može preneti vaše podatke o ličnosti sledećim licima:

 • našim povezanim društvima u okviru ANALYSIS grupe;
 • ugovornim obrađivačima podataka, koji bi mogli da obrađuju podatke o ličnosti u naše ime i u skladu sa našim pisanim uputstvima i u gorenavedene svrhe;
 • drugim primaocima, ukoliko smo obavezni da to uradimo u skladu sa sudskim nalogom ili nalogom drugog državnog organa ili važećim zakonom.

6. Prenos podataka o ličnosti u treće zemlje

Vaše podatke o ličnosti možemo preneti primaocima koji se nalaze izvan teritorije Evropske unije (EU) / Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (u daljem tekstu: „treće zemlje“), odnosno našim povezanim društvima i ugovornim obrađivačima podataka. Ovakvi prenosi obavljaju se uz mere zaštite definisane u Uredbi GDPR, ukoliko je moguće i u meri u kojoj je to moguće.

6.1. Platforme društvenih mreža

Platforme društvenih mreža obuhvataju TikTok, Facebook, Youtube, Instagram, itd. TikTok, Facebook, Youtube i Instagram su nezavisni obrađivači podataka o ličnosti koji obrađuju vaše podatke o ličnosti u skladu sa svojim politikama privatnosti, kao što su https://www.facebook.com/policy.phphttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en&appLaunch=app in https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

6.2. Usluge trećih strana (Google)

Google je nezavisni rukovalac podacima o ličnosti i pružalac usluga (npr. Google Maps, Google Analytics), koji obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa sopstvenom politikom privatnosti:https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

6.3. Veze ka drugim veb lokacijama

Ova veb lokacija može sadržati veze ka veb lokacijama trećih lica. Odričemo se svake kontrole nad ovim lokacijama, odnosa sa njima ili odobrenja i nismo odgovorni za zaštitu podataka tokom posete ovim veb lokacijama. Veze ka drugim veb lokacijama su date samo kao pogodnost i podstičemo vas da pročitate uslove korišćenja i politike privatnosti ovih veb lokacija trećih lica.

6.4. Prenos podataka o ličnosti u SAD

UPOZORENJE:

Tokom korišćenja veb lokacije kompanije ANALYSIS, vaši podaci o ličnosti mogli bi da se prenesu i obrađuju u SAD ili nekoj trećoj zemlji ili takav prenos i dalju obradu od strane platformi društvenih mreža nije moguće sprečiti. U tom slučaju, moguće je da nivo zaštite podataka nije na nivou zaštite podataka definisanom u Uredbi GDPR.

Prenos podataka o ličnosti u SAD / prestanak primene mehanizma prenosa podataka „Štit privatnosti“:

Prema odluci Suda pravde Evropske unije br. C-311/18, od 16. jula 2020. godine, takozvani „Štit privatnosti“, koji je prethodno i u određenim okolnostima bio potvrđen kao adekvatan nivo zaštite podataka, više ne predstavlja validnu pravnu osnovu za prenos podataka o ličnosti iz EU u SAD.

U slučaju da prenosimo podatke u SAD ili u slučajevima kada koristimo pružaoca usluga koji se nalazi u SAD, to je izričito definisano u ovoj Politici privatnosti.

Šta prenos podataka o ličnosti u SAD može da znači za vas kao korisnika i koji su potencijalni rizici u vezi sa tim?

Rizici proizlaze iz ovlašćenja i funkcija američkih obaveštajnih agencija i zakonskih okolnosti u SAD, koje, prema Sudu pravde Evropske unije, više ne obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti.

Standardne ugovorne klauzule, koje je prihvatila Evropska komisija 2010. godine (Odluka Evropske komisije od 5. februara 2010. godine o standardnim ugovornim klauzulama za prenos podataka o ličnosti obrađivačima osnovanim u trećim zemljama u skladu sa Direktivom 95/46/EC Evropskog parlamenta i Saveta, 2010/87/EU) više ne važe. Evropska komisija je usvojila nove standardne ugovorne klauzule 4. juna 2021. godine. Stare ugovorne klauzule ostaju na snazi do 22. decembra 2021. godine ukoliko je ugovor zaključen pre 27. septembra 2021. godine. Nakon 22. decembra 2021. godine, samo će nove ugovorne klauzule služiti kao važeći osnov za prenos podataka.

Koje mere preduzimamo da bismo obezbedili zakonski prenos podataka u SAD?

Kada god američki pružaoci usluga nude takve opcije, biramo obradu podataka o ličnosti na serverima u okviru EU. Na ovaj način, američke obaveštajne agencije nemaju pristup podacima o ličnosti na njima.

U slučaju dodatne upotrebe alatki koji su iz SAD, usvajamo sledeće mere:

Ukoliko je to moguće, uvek ćemo vas obavestiti pre korišćenja bilo kakvih američkih alatki i tražiti vašu saglasnost. Rizici koji se odnose na prenos podataka o ličnosti u SAD definisani su u tekstu iznad.

Nameravamo da potpišemo standardne ugovorne klauzule sa dobavljačima iz SAD.

7. Periodi čuvanja

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je razumno neophodno da se ispune svrhe za koje su prikupljeni ili primljeni ili da se ispoštuju svi primenjivi zakonski uslovi. Kada vaša saglasnost predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, mi ćemo obrađivati vaše podatke samo dok vaša saglasnost ne istekne ili ne bude povučena.

8. Prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koja se odnose podaci o ličnosti imaju sledeća prava, koja se obezbeđuju bez naknade. Pre nego što obezbedi prava pojedinca, kompanija ANALYSIS potvrđuje njegov identitet. Pojedinac upućuje zahtev u pisanom obliku, koji se šalje gđi Aleksandri Ilić ili putem e-pošte na info@analysis.rs .

NALYSIS će ispuniti taj zahtev u roku od 1 meseca, osim kada složenost zahteva ili veliki broj zahteva zahtevaju duži vremenski period. U ovom drugom slučaju, ovaj period može se produžiti za još 2 meseca. ANALYSIS će pojedinca obavestiti o takvom produženom roku, kao i o razlozima za njega.

 • Pravo na pristup lica na koje se podaci odnose: ako podnese zahtev, lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca dobije potvrdu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, kada je to slučaj, ima pravo pristupa podacima o ličnosti i sledećim informacijama:
  • svrha obrade;
  • kategorije podataka o ličnosti koje su u pitanju;
  • primaoci ili kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • ukoliko je moguće, predviđeni rok u kojem će se podaci o ličnosti čuvati, ili, ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog roka;
  • postojanje prava da se od rukovaoca zatraži ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade podataka o ličnosti u vezi sa licem na koje se podaci odnose ili da se uloži prigovor na takvu obradu;
  • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu;
  • ako se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se podaci odnose, svaka dostupna informacija o njihovom izvoru;
  • postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje iz člana 22(1) i (4) Uredbe GDPR i, barem u tim slučajevima, sadržajne informacije o logici koja se koristi, kao i značaju i predviđenim posledicama takve obrade za lice na koje se podaci odnose.

Na zahtev, ANALYSIS će napraviti kopiju svih podataka o ličnosti koji se obrađuju i predati ih licu na koje se podaci odnose.

 • Pravo na ispravku: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu ANALYSIS bez nepotrebnog odlaganja omogući ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se na njega odnose.
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu ANALYSIS bez nepotrebnog odlaganja omogući brisanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose, a ANALYSIS ima obavezu da obriše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:
  • podaci o ličnosti više nisu neophodni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  • lice na koje se podaci odnose je povuklo pristanak na kojem je obrada zasnovana i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu i ne postoje preovlađujući zakonski osnovi za obradu, ili je lice na koje se podaci odnose uložilo prigovor na obradu u skladu sa članom 21(2);
  • podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni;
  • podaci o ličnosti moraju da budu obrisani radi postupanja u skladu sa zakonskom obavezom prema pravu Unije ili pravu Srbije.
 • Pravo na ograničavanje obrade: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da obezbedi ograničenje obrade od strane ANALYSIS ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:
  • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti;
  • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga traži ograničavanje njihove upotrebe;
  • kompaniji ANALYSIS više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali ih lice na koje se podaci odnose traži radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
  • lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu, čekajući potvrdu da li pravni osnovi rukovaoca imaju prednost nad razlozima lica na koje se podaci odnose.
 • Pravo na prenosivost podataka: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega, a koje je dalo kompaniji ANALYSIS, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ima pravo da prenosi te podatke drugom rukovaocu bez ometanja od strane kompanije ANALYSIS kojoj su podaci o ličnosti dati, pod uslovima definisanim u članu 20 Uredbe GDPR.
 • Pravo na prigovor: U zavisnosti od uslova definisanih u članu 21 Uredbe GDPR, lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega.
 • Povlačenje saglasnosti: Ako se obrada zasniva na saglasnosti pojedinca, on ima pravo u svakom trenutku da povuče tu saglasnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre povlačenja saglasnosti.

Pojedinac podnosi žalbu ili zahtev koji se odnosi na obradu njegovih podataka o ličnosti putem e-pošte: info@analysis.rs ili poštom na adresu: Japanska 4, 11070 Beograd.

9. Zaštita podataka

Svi podaci o ličnosti biće zaštićeni u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, kao i internim aktima kompanije ANALYSIS. Obrađeni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim onih za koje su prikupljeni. Kompanija ANALYSIS preduzima sve neophodne tehničke i organizacione mere da bi obezbedila visok nivo zaštite podataka o ličnosti u okviru svojih informacionih sistema, kao i osiguranje prava lica na koja se podaci odnose.

10. Kolačići

Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke sa malom količinom podataka, kao što su korisničko ime i lozinka, koji se koriste radi identifikacije vašeg računara dok koristite računarsku mrežu. Kolačići nisu neophodni, ali mogu značajno poboljšati vaše iskustvo u pretraživanju interneta. Na ovoj veb lokaciji koristimo samo kolačiće za praćenje poseta na našoj veb lokaciji. Korišćenjem ove veb lokacije pristajete na upotrebu naših kolačića.

Različite vrste kolačića

Postoje dve vrste kolačića:

 • Privremeni kolačići (poznati i kao kolačići sesije) su privremeni i nisu sačuvani na čvrstom disku vašeg sistema. Oni se automatski uklanjaju nakon zatvaranja internet pregledača;
 • Stalni kolačići su sačuvani na uređaju korisnika da bi pomogli da se zapamte informacije, postavke, željene opcije ili akreditivi za prijavljivanje koje je korisnik prethodno sačuvao. Tehnologije koje koristimo mogu obuhvatiti:
 • Kolačiće ili kolačiće pregledača. Možete podesiti vaš pregledač da odbija sve kolačiće ili da vas obavesti kada dolazi do slanja kolačića. Međutim, ukoliko ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše Usluge. Naša Usluga može da koristi kolačiće osim ako niste podesili vaš pregledač da odbija kolačiće.
 • Veb monitori. Određeni deo vaše Usluge i naše e-pošte može da sadrži male elektronske datoteke poznate kao veb monitori (koje se nazivaju i jasni GIF-ovi, piksel tagovi i GIF-ovi sa jednim pikselom) koje kompaniji omogućavaju, na primer, brojanje korisnika koji su posetili date stranice ili otvorili e-poštu, kao i druge slične statističke podatke veb lokacije (na primer, praćenje popularnosti određenog dela lokacije i proveravanje integriteta sistema i servera).

Za dole navedene svrhe koristimo i kolačiće sesije i stalne kolačiće:

 • Neophodni / osnovni kolačići
  Tip: kolačići sesije
  Ko upravlja njima: mi
  Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja da bi vam bile pružene usluge dostupne na veb lokaciji i da bismo vam omogućili da koristite neke od njenih funkcija. Oni pomažu da se potvrdi identitet korisnika i da se spreči prevarno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene i ove kolačiće koristimo samo da bismo vam pružili te usluge.
 • Politika korišćenja kolačića / kolačići o prihvatanju korišćenja
  Tip: stalni kolačići
  Ko upravlja njima: mi
  Svrha: Ovi kolačići utvrđuju da li su korisnici prihvatili korišćenje kolačića na veb lokaciji.
 • Funkcionalni kolačići
  Tip: stalni kolačići
  Ko upravlja njima: mi
  Svrha: Ovi kolačići omogućavaju nam da zapamtimo vaše izbore tokom korišćenja veb lokacije, kao što su memorisanje vaših podataka za prijavljivanje ili izabranog jezika. Svrha ovih kolačića je da vam pruže lični doživljaj i da ne morate svaki put kada koristite veb lokaciju ponovo da unosite svoje izbore.

11. Važenje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti objavljena je na veb lokaciji www.analysis.rs. S vremena na vreme možemo ažurirati ovu Politiku privatnosti, a ažurirana Politika privatnosti će biti objavljena na veb lokaciji. Nastavljanjem korišćenja veb lokacije nakon ažuriranja Politike privatnosti slažete se sa tim ažuriranjima. Datum poslednjeg ažuriranja ove Politike privatnosti je 12.01.2022.