Karakterizacija čestica

Portfolio za karakterizaciju čestica sadrži tri proizvodne linije za analizu rasejane svetlosti, analizu slike (eng. image analysis) i merenje površine i poroznosti materijala. Microtrac MRB je vodeći dobavljač sistema sa laserskom difrakcijom (LD) - uređaja za određivanje veličine čestica, gde se laserski zrak propušta kroz dobro dispergovan uzorak, a veličina čestica dobija merenjem intenziteta rasejane svetlosti. Dok sitnije čestice rasejavaju svetlost pod većim uglovima, kod velikih čestica do rasejanja dolazi pri manjim uglovima u odnosu na laserski snop. Sa tehnologijom 3 Lasera, rasejana svetlost se može meriti pod različitim uglovima do 163 stepena. S druge strane, dinamičko rasejanje svetlosti (DLS) se zasniva na fokusiranju laserske sonde na interfejs materijala, a signal se dobija korišćenjem brze Furijeove transformacije. Sistemi dinamičke analize slike (DIA) određuju oblik čestica unutar uzorka na reprezentativan i detaljan način. Microtrac MRB-ovi instrumenti za merenje adsorpcije gasa omogućavaju izračunavanje specifične površine preko BET teorije, kao i distribuciju veličine pora gde se veličina analiziranih pora kreće od nekoliko stotina nanometara do pora molekulskih dimenzija. Neki od instrumenata za merenje adsorpcije gasa omogućavaju ispitivanje katalizatora, a neki merenje gustine. Porozimetrija žive je još jedna tehnika u našem portfoliu, koja ima široku upotrebu u određivanju distribucije veličine pora (u opsegu mezo- i makropora) čvrstih materijala. Svi pomenuti sistemi se koriste u brojnim industrijskim segmentima, uključujući poljoprivrednu industriju, geološku, hemijsku, farmaceutsku i prehrambenu industriju, kao i za katalizu, analizu građevinskih materijala, stakla, metalnih prahova i plastike.