IC-MS – Jonska hromatografija sa masenom spektrometrijom

Mogućnosti jonske hromatografije se povećavaju korišćenjem masenih spektrometara u funkciji detektora. Ova kombinacija se može koristiti kada je neophodno poverenje u analizu, jer masena detekcija dramatično poboljšava detekcione sposobnosti sistema za jonsku hromatografiju. Jonska hromatografija sa masenom spektrometrijom maksimizuje sposobnost sistema da detektuje i kvantifikuje neočekivane komponente i potvrdi prisustvo analita u niskim koncentracija (analiza hemijskih tragova). Osim toga, spajanje masene spektrometrije sa jonskom hromatografijom vam daje više informacija o svakom uzorku:

  • Povećana osetljivost
  • Tačna kvantifikacija
  • Potvrda identifikacije analita i hromatografske čistoće razdvajanja
  • Povećana efikasnost

Izaberite maseni spektrometar (maseni spektrometri sa jednim ili trostrukim kvadrupolom, ili čak Orbitrap sistem visoke rezolucije ) prilagodjen specifičnim potrebama vaše laboratorije i aplikacije.

Dostupno u zemljama :