DualBeam instrumenti

DualBeam instrumenti su skenirajući elektronski mikroskopi sa fokusiranim jonskim snopom (FIB-SEM) koji otkrivaju strukturne i kompozicione informacije na nanometarskom nivou, kombinovanjem precizne modifikacije uzorka FIB-om sa snimanjem SEM-om visoke rezolucije. Ova tehnika pruža mogućnost naučnicima i inženjerima u akademskim krugovima i u industriji da se suoče sa stalnim izazovima koji zahtevaju karakterizaciju širokog spektra uzoraka i materijala sa lokalizovanog dela uzorka, a uz to i poboljšanje kvaliteta materijala od interesa. Thermo Fisher Scientific kao lider u industriji FIB-SEM tehnologije, sa više od 25 godina iskustva sa DualBeam instrumentima, nudi širok portfolio sistema sa mogućnošću automatizacije za široki spektar aplikacija: pripremu uzoraka za transmisioni elektronski mikroskop (TEM), 3D karakterizacija i karakterizacija uzorka ispod površine, pravljenje prototipova na nano nivou, in situ eksperimene itd.

Scios 2 DualBeam

Thermo Scientific Scios 2 DualBeam (FIB-SEM) je skenirajući elektronski mikroskop (SEM) sa kolonom fokusiranog jonskog snopa (FIB) ultra visoke rezolucije, koji omogućava izvanrednu pripremu uzorka i pruža performanse 3D karakt...
Pročitajte više

Aquilos 2 krio FIB

Thermo Scientific Aquilos 2 Cryo-FIB je najnovija generacija cryo-DualBeam sistema, koji je posvećen pripremi tankih lamela, transparentnih za elektrone, za krio-elektronsku tomografiju visoke rezolucije ili MicroED mikrokrist...
Pročitajte više

Helios 5 Hydra DualBeam

Thermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeam je skenirajući elektronski mikroskop sa plazmenim fokusiranim jonskim snopom (PFIB-SEM) koji može koristiti četiri različite vrste jona za primarni snop, omogućavajući vam da izaberet...
Pročitajte više

Helios 5 laser PFIB System

Thermo Scientific Helios 5 Laser PFIB System kombinuje Elstar monohromatsku kolonu skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) sa plazma fokusiranim jonskim snopom (PFIB), najbolju u svojoj klasi, i laser sa pulsom reda femtosek...
Pročitajte više

Helios G4 PFIB DualBeam

Thermo Scientific Helios G4 DualBeam je skenirajući elektronski mikroskop sa plazma fokusiranim jonskim snopom (PFIB-SEM). Deo je četvrte generacije porodice Helios DualBeam sitema koji su vodeći u industriji. Pruža nenadmašne...
Pročitajte više

Helios 5 PFIB DualBeam

Thermo Scientific Helios 5 DualBeam je skenirajući elektronski mikroskop sa plazma fokusiranim jonskim snopom (PFIB-SEM) koji pruža neprevaziđene mogućnosti za nauku o materijalima, kao i za aplikacije kod poluprovodnika. Heli...
Pročitajte više

Helios 5 DualBeam

Thermo Scientific Helios 5 DualBeam je peta generacija Helios porodice, vodeće u inudustriji. Pažljivo je dizajniran da zadovolji potrebe naučnika i inženjera, kombinujući inovativnu Elstar elektronsku kolonu za snimanje ekstr...
Pročitajte više

Helios 5 EXL DualBeam

Thermo Scientific Helios 5 EXL DualBeam je skenirajući elektronski mikroskop sa fokusiranim jonskim snopom (FIB-SEM) za vafer u punoj veličini od 300mm, koji je dizajniran da odgovori na izazove pripreme uzoraka za transmision...
Pročitajte više

ExSolve WTP DualBeam

Thermo Scientific ExSolve DualBeam (FIB-SEM) je sistem za pripremu vafera za analizu na transmisionom elektronskom mikroskopu (WTP). On značajno smanjuje troškove i povećava brzinu pripreme uzoraka, čime proizvođačima poluprov...
Pročitajte više