Disolucioni sistemi i sistemi za testiranje čvrstih formi

Disolucioni testovi (testovi brzine rastvaranja) se koriste u farmaceutskoj industriji kako bi se okarakterisala svojstva rastvaranja aktivne supstance leka, oslobađanje aktivne supstance, kao i rastvaranje iz formulacije leka. Standardne tablete se obično testiraju primenom metode lopatica (USP 2), kapsule i slične "lagane - plutajuće" forme se testiraju metodom korpica (USP 1), dok se za transdermalne oblike koriste metode lopatice preko diska (USP 5) i rotirajućeg cilindra (USP 6). Izuzetno je interesantna i metoda protočne ćelije (USP 4 / EP protočna ćelija) koja nudi potpunu fleksibilnost u korišćenju različitih zapremina medijuma i omogućava testiranje praktično svih oblika doziranja: praškova, suspenzija, supozitorija, API, lipofilnih oblika, liposoma, mikrosfera, polučvrstih materija , implantata, kao i medicinskih sredstava, uključujući i stentove. Pored testova brzine rastvaranja, čvrsti farmaceutski oblici se testiraju radi utvrđivanja usklađenosti fizičkih svojstava: raspadljivost, habanje, čvrstina, protočnost praškova... Svi instrumenti za ova testiranja imaju mogućnost samostalnog upravljanja a moguća je i integracija sa najsavremenijim softverom za upravljanje podacima i izveštavanje - u potpunoj saglasnosti sa zahtevom 21 CFR 11.