Odredbe i uslovi korišćenja

Poslednji put ažurirano: 05. januara 2022.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe i uslove korišćenja pre korišćenja naše Usluge

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reč koja ima veliko početno slovo ima značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije imaće isto značenje bez obzira na to da li su u jednini ili množini.

Definicije

Za svrhe ovih Odredaba i uslova korišćenja:

  • Povezano društvo je subjekat koji kontroliše ugovornu stranu, kojeg kontroliše ugovorna strana ili je pod zajedničkom kontrolom sa njom, pri čemu se pod „kontrolom“ podrazumeva vlasništvo od 50% ili više u akcijama, udelu u kapitalu ili drugim hartijama od vrednosti, a koji nose pravo glasa prilikom izbora direktora ili drugih organa upravljanja.
  • Zemlja se odnosi na Srbiju.
  • Kompanija (u daljem tekstu „Kompanija“, „Mi“, „Nas“, „Nama“ ili „Naš“ u ovom Ugovoru) se odnosi na kompaniju Analysis d.o.o, Japanska 4, 11070 Beograd.
  • Uređaj se odnosi na svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
  • Usluga se odnosi na veb lokaciju.
  • Odredbe i uslovi korišćenja (u daljem tekstu takođe i „Uslovi korišćenja“) odnose se na ove Odredbe i uslove korišćenja koji predstavljaju celokupan ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge. Ovaj ugovor o Odredbama i uslovima korišćenja izrađen je uz pomoć Obrasca za odredbe i uslove korišćenja.
  • Usluge društvenih mreža trećih strana su sve usluge ili sadržaji (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje u okviru Usluge mogu da se prikažu, uvrste ili stave na raspolaganje.
  • Veb lokacija se odnosi na Analysis, kojoj se može pristupiti na adresi http://www.analysis.rs
  • Vi se odnosi na pojedinca koji pristupa našoj Usluzi ili je koristi, ili na kompaniju, ili na pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa našoj Usluzi ili je koristi, ukoliko je to primenjivo.

Potvrda
Ovo su Odredbe i uslovi korišćenja koji regulišu korišćenje ove Usluge i ugovor koji važi između Vas i Kompanije. Ove Odredbe i uslovi korišćenja definišu prava i obaveze svih korisnika u odnosu na korišćenje Usluge.
Vaš pristup Usluzi i njeno korišćenje uslovljeni su Vašim prihvatanjem i poštovanjem Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje Naše politike i procedure koje se odnose na prikupljanje, korišćenje i otkrivanje Vaših podataka o ličnosti kada Vi koristite Aplikaciju ili Veb lokaciju i pruža Vam informacije o Vašim pravima u vezi sa privatnošću i o tome kako Vas zakon štiti. Pre korišćenja Naše Usluge pažljivo pročitajte Našu Politiku privatnosti.

 

Veze ka drugim veb lokacijama
Naša Usluga može sadržati veze prema veb lokacijama ili uslugama trećih strana, a koje nisu u vlasništvu Kompanije i koje ona ne kontroliše.
Kompanija nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksama bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Takođe, potvrđujete i slažete se da Kompanija nije odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem koji obuhvataju bilo koji takav sadržaj, robu ili uslugu dostupnu u okviru ili preko takvih veb lokacija ili usluga.
Naročito Vam savetujemo da pročitate odredbe i uslove korišćenja i politike privatnosti svih veb lokacija ili usluga trećih strana koje posetite.

Prekid usluge
Vaš pristup možemo ukinuti ili obustaviti odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, kao i, između ostalog, ako prekršite ove Odredbe i uslove korišćenja. Nakon ukidanja, Vaše pravo na korišćenje Usluge odmah prestaje.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na štetu koju biste mogli da pretrpite, celokupna odgovornost Kompanije i bilo kojeg od njenih dobavljača za štetu koja nije izazvana namerno ili krajnjom nepažnjom prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova korišćenja i Vaš isključivi pravni lek za sve prethodno navedeno ograničeni su na iznos koji ste platili putem Usluge ili na 100 USD ukoliko niste kupili ništa putem Usluge.
U najvećoj meri koja je dozvoljena važećim zakonom, ni u kom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, između ostalog, štetu zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili drugih informacija, zbog prekida poslovanja, zbog lične povrede, gubitka privatnosti proisteklih iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja odnosno na bilo koji način povezanih sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili po drugom osnovu u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova korišćenja), čak i ako su Kompanija ili bilo koji dobavljač obavešteni o mogućnosti takve štete, a čak i ako pravni lek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.
Neke države ne dozvoljavaju isključivanje podrazumevanih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajnu ili posledičnu štetu, što znači da neka od gore navedenih ograničenja možda nisu primenjiva. U ovim državama, odgovornost svake ugovorne strane biće ograničena na najveći stepen dozvoljen zakonom.

Izjava o pružanju usluge „KAKVA JESTE“ i „PREMA RASPOLOŽIVOSTI“
Usluga Vam se pruža „KAKVA JESTE“ i „PREMA RASPOLOŽIVOSTI“ i sa svim greškama i nedostacima bez bilo kakve garancije. U najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih Povezanih društava i svojih i njihovih odgovarajućih davalaca licenci i pružalaca usluga, izričito odriče sve garancije, bilo da su izričite, podrazumevane, zakonske ili druge, u vezi sa Uslugom, uključujući sve podrazumevane garancije utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, svojine ili nepovređivanja, kao i garancije koje mogu nastati tokom poslovanja, realizacije, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničavanja na gorenavedeno, Kompanija ne pruža nikakvu garanciju niti obavezu, i ne daje nikakvu izjavu da će Usluga ispuniti Vaše zahteve, postići bilo kakve planirane rezultate, da će biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemom ili uslugama, funkcionisati bez prekida, da će ispuniti bilo koje standarde učinka ili pouzdanosti ili da će biti bez grešaka ili da se sve greške ili nedostaci mogu ispraviti ili da će se ispraviti.
Bez ograničavanja gorenavedenog, ni Kompanija niti bilo koji od njenih pružalaca usluga ne daju nikakvu izjavu i garanciju bilo koje vrste, izričitu ili podrazumevanu: (i) koja se odnosi na funkcionisanje ili raspoloživost Usluge, ili na informacije, sadržaj, materijale ili proizvode obuhvaćene njom; (ii) da će Usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) koja se odnosi na tačnost, pouzdanost ili valjanost svih informacija ili sadržaja pruženih putem Usluge.
Neka zakonodavstva ne dozvoljavaju isključivanje određenih vrsta garancija ili ograničenja kod primenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gorenavedena isključenja i ograničenja možda neće odnositi na Vas. Međutim, u takvim slučajevima isključivanja i ograničenja definisana u ovom delu primenjivaće se u najvećoj meri koja je moguća u okviru važećeg zakona.

Autorsko pravo
Analysis ima određeno autorsko pravo nad određenim instrumentima i proizvodima objavljenim na Veb lokaciji. Korišćenjem ove Veb lokacije, ne stičete nikakvo pravo na korišćenje ili iskorišćavanje bilo koje vrste autorskog prava objavljenog na njoj.

Merodavno pravo
Za ove Uslove korišćenja i Vaše korišćenje Usluge merodavni su zakoni Zemlje, bez obzira na njena pravila o rešavanju sukoba zakona. Vaše Korišćenje Aplikacije može da bude podložno i drugim lokalnim, državnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje sporova
Ako imate neki problem ili spor u vezi sa Uslugom, saglasni ste da ćete prvo pokušati da rešite spor neformalno tako što ćete se obratiti Kompaniji.

Za korisnike iz Evropske unije (EU)
Ukoliko ste klijent iz Evropske unije, imaćete korist od svih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Odvojivost odredbi i odustajanje

Odvojivost odredbi
Ako se smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja neprimenjiva ili nevažeća, takva odredba biće promenjena i tumačena kako bi se u najvećoj mogućoj meri ostvarili ciljevi te odredbe prema važećem zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti važeće i na snazi.

Odustajanje
Osim na način koji je ovde predviđen, neostvarivanje prava ili nezahtevanje izvršenja obaveze prema ovim Uslovima korišćenja neće uticati na mogućnost ugovorne strane da ostvari takvo pravo ili zahteva takvo izvršenje u bilo kom trenutku nakon toga, niti će odustajanje od prava u pogledu kršenja odredbi predstavljati odustajanje od prava u pogledu svakog narednog kršenja.

Tumačenje prevoda

Ove Odredbe i uslovi korišćenja su možda prevedeni ukoliko smo ih objavili u okviru naše Usluge. Saglasni ste da će u slučaju spora originalni tekst na engleskom jeziku imati prednost.

Izmene ovih Odredbi i uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku izmenimo ili zamenimo ove Uslove korišćenja. Ukoliko je revizija značajna, uložićemo razumne napore da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Po sopstvenom nahođenju utvrdićemo šta predstavlja značajnu izmenu.
Ako nastavljate da pristupate Našoj Usluzi ili da je koristite nakon što su te izmene stupile na snagu, saglasni ste da su revidirani uslovi za Vas obavezujući. Ukoliko se u celini ili delimično ne slažete sa novim uslovima, molimo Vas da prestanete da koristite veb lokaciju i Uslugu.

Obratite nam se

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim Odredbama i uslovima korišćenja, možete nam se obratiti:

  • putem e-pošte: info@analysis.rs