Laboratorijska oprema za analizu i monitoring voda

Laboratorijska oprema za analizu i monitoring voda sadrži širok spektar instrumenata kao što su spektrofotometri, kolorimetri, turbidimetri, digitalni termostati, titracioni sistemi kao i oprema za elektrohemijsku analizu (pH metri, konduktometri, itd.). Pored toga, dostupni su i visokokvalitetni reagensi neophodni za analizu vode. Navedene instrumente i reagense proizvodi kompanija Hach, dok Thermo Scientific upotpunjuje portfolio sa svojim inovativnim automatizovanim analizatorima, kod kojih su svi neophodni koraci u analizi automatizovani i koji pritom omogućavaju paralelno određivanje više analita iz jednog uzorka. Veliki broj parametara koji ukazuju na kvalitet vode može se odrediti korišćenjem gorepomenutih instrumenata: alkalitet, amonijak/amonijum, nitriti/nitrati, ukupni azot, fosfor, čvrste materije i TOC, kao i brojni drugi.

Automatizovani analizatori različitih parametara

Discrete analizator je automatizovani hemijski analizator u kome instrument vrši testove na uzorcima koji se drže u diskretnim ćelijama za razliku od analizatora kontinualnog protoka. Diskretni analizatori Thermo Scientific Galleri vam ...

Pročitajte više

Fotometri

Spektrofotometrija je metoda koja se koristi za određivanje koncentracije poznate hemijske supstance u rastvoru, merenjem propuštene svetlosti prilikom njenog prolaska kroz uzorak date supstance. Ova metoda počiva na osnovnom principu da...

Pročitajte više

Termostati

Mnogi uzorci vode zahtevaju digestiju pre nego što se željeni parametri mogu izmeriti. Hach termostati su unapred programirani za mnoge parametre, imaju jedinstveni način rada sa jednim tasterom i brzo se zagrevaju na temperaturu od 150 ...

Pročitajte više

Turbidimetri

Zamućenost je mera intenziteta propuštene svetlosti kroz tečni uzorak. Zbog prisustva suspendovanih čestica, poput čestica gline, mikroorganizama, organske materije i koloida, voda može postati mutna. Zamućenost je fizičko svojstvo koj...

Pročitajte više

Elektrohemijska analiza (pH metri, konduktometri, multimetri i elektrode)

Hach nudi tri različite serije instrumenata za merenje pH, ORP, provodljivosti, LDO, BOD i drugih ISE parametara, pri čemu svaka od serija sadrži najmanje tri različita modela.

Pročitajte više

Titratori

Izvođenje ručne titracije je subjektivan proces i merenja mogu značajno varirati od operatera do operatera, čak i ukoliko se izvode u istoj laboratoriji i koristi se ista opreme. Mnoge industrije evoluirale su do nivoa koji zahteva autom...

Pročitajte više

Reagensi

Hach ima više od 60 godina iskustva u formulisanju i pakovanju visokokvalitetnih reagenasa za analizu vode. Imajući uvidu potrebe korisničkih aplikacija, Hach formuliše reagense tako da se obezbede izuzetne performanse i pouzda...
Pročitajte više