Hromatografija

Hromatografija je proces razdvajanja komponenti smeše kroz interakciju analita rastvorenih u mobilnoj fazi (eluentu) sa stacionarnom fazom (matriksom). U zavisnosti od agregatnog stanja i hemijskih osobina mobilne i stacionarne faze, hromatografiju možemo podeliti na tečnu i gasnu, uz postojanje velikog broja varijacija. Hromatografija je najšire korišćena tehnika razdvajanja supstanci u laboratorijama širom sveta i, spojena na odgovarajući detektor, može naći primenu u kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi skoro svake supstance. Različiti sistemi kompanije Thermo Scientific za tečnu i gasnu hromatografiju su prikazani na vebsajtu i kroz portfolio aplikacija.

LC - Tečna hromatografija

Portfolio inovativnih i pouzdanih instrumenata za tečnu hromatografiju (LC) kompanije Thermo Scientific sadrži čitav spektar sistema za tečnu hromatografiju visokih i ultravisokih performansi (HPLC i UHPLC, respektivno). Portfolio uključ...

Pročitajte više

GC - Gasna hromatografija

Rešenja za gasnu hromatografiju (GC) kompanije Thermo Scientific dizajnirana su tako da mogu da se prilagode svakom zahtevu u svakodnevnom laboratorijskom radu. Od Thermo Scientific Instant Connect injektorskih i detektorskih modula, do ...

Pročitajte više

IC - Jonska hromatografija

Više od 40 godina kompanija Thermo Scientific je tehnološki lider u instrumentima jonske hromatografije (IC - Ion Chromatography), pružajući vrhunska rešenja za analizu jona. Bez obzira da li imate samo nekoliko uzoraka ili veliki broj ...

Pročitajte više

Softveri za hromatografiju

Thermo Scientific platforme za masenu spektrometriju omogućavaju pojednostavljenje vaše MS i MS/MS analize zahvaljujući intuitivnom korisničkom interfejsu, koji prikuplja, analizira, upravlja i izveštava podatke koje generiše vaš LC-MS,...

Pročitajte više

Oprema za pripremu uzoraka u hromatografiji

Priprema uzoraka je ključni korak u analitičkom rada. Thermo Scientific rešenja uključuju mnoštvo automatizovanih platformi i potrošnog materijala koji omogućavaju brzu, ponovljivu i laku pripremu uzoraka koja ispunjava sve zahteve rada...

Pročitajte više

Aplikacije u hromatografiji

Thermo Fisher Scientific HPLC, UHPLC, GC i IC sistemi vam omogućavaju da sa sigurnošću analizirate kompleksne uzorke. Obimni portfolio pouzdanih, inovativnih i lakih za korišćenje Thermo Fisher Scientific HPLC, UHPLC, GC i IC sistema ...

Pročitajte više

Kolone i potrošni materijal

Da biste povećali produktivnost hromatografije i postigli ponovljive rezultate, potrebno je optimizovati ceo tok rada, od uzorka do rezultata. Izborom pravog alata, od pripreme uzorka (ručnog ili automatizovanog) do hemijske k...
Pročitajte više

Reagensi za kliničku hemiju

Recipe nudi ClinRep HPLC kompletne pakete (eng. kits) dizajnirane za terapijsko praćenje lekova (eng. Therapeutic Drug Monitoring - TDM) i dijagnozu u kliničkim, toksikološkim i forenzičkim laboratorijama. Ovi paketi su kompat...
Pročitajte više