LTQ XL maseni spektrometar sa linearnom jonskom zamkom

Thermo Scientific LTQ XL maseni spektrometar sa linearnom jonskom zamkom omogućava skeniranje celog masenog opsega istovremeno sa izuzetnim MSn mogućnostima. Maseni spektrometri sa jednim kvadrupolom omogućavaju praćenje izabranog jona (Selected Ion Monitoring – SIM), dok uredjaji sa trostrukim kvadrupolom dodaju mogućnost praćenja izabrane reakcije (SRM-Selected Reaction Monitoring). Linearna jonska zamka ide korak dalje, omogućavajući uzastopno praćenje reakcija (CRM- Consecutive Reaction Monitoring), tokom kog se izabrani jon fragmentiše do proizvoda, koji nakog toga biva fragmentisan u dodatnim uzastopnim koracima. Svaki dodatni nivo fragmentacije povećava sigurnost u identifikaciju jedinjenja i olakšava strukturnu karakterizaciju.