LC-MS sa jednim kvadrupolom

Maseni spektrometri sa jednim kvadrupolom kompanije Thermo Scientific su stvoreni za svakodnevnu, pouzdanu operaciju sa potpunom integracijom sa vašim HPLC/UHPLC sistemom. Masena spektrometrija pruža osetljivost i selektivnost vašim analizama, time omogućavajući dublje uvide u sastav uzoraka i mogućnost razrešenja komplikovanih razdvajanja (uključujući analite koji se eluiraju na istom retencionom vremenu) koristeći različite odnose masa/naelektrisanje (m/z). Maseni spektrometri sa jednim kvadrupolom postavljaju nove standard robusnosti i lakoće korišćenja.