iCAP TQs ICP-MS

Thermo Scientific iCAP TQs maseni spektrometar sa indukovano-spregnutom plazmom je ICP-MS visokih performansi koji koristi tehnologiju tri kvadrupola, za ultratrace kvantifikaciju elemenata u tragovima u raznim izazovnim matriksima vezanim za industriju poluprovodnika. Iskoristite vrhunske mogućnosti uklanjanja smetnji sa tehnologijom tri kvadrupola bez ugrožavanja moći detekcije sa ovim osetljivim, stonim uređajem, lakim za upotrebu.

Dostupno u zemljama :