Analizatori adsorbcije gasova i para

Ovi analizatori se koriste za određivanje količine adsorbovanog gasa i pare u brojnim poroznim i neporoznim čvrstim materijalima - prahovima, vlaknima, membranama, podlogama i kalupima, korišćenjem tehnologije adsorpcije gasa.

BELREA

BELREA je sistem katalitičkog reaktora, koji je deo prilagođenih rešenja kompanije Microtrac. To je kompaktni protočni reaktor sa fiksnim slojem za analizu performansi katalizatora i istraživanje reakcionih uslova.
Pročitajte više

BELMETAL 3

BELMETAL 3 je analizator brzine disperzije metala, dizajniran za efikasna merenja hemisorpcije ubrizgavanjem impulsa. Omogućava istovremenu predtretman i analizu disperzije metala tri uzorka, čime predstavlja idealno rešenje za...
Pročitajte više

BELPREP VAC

Microtrac -ov BELPREP VAC je vakuumski degazer sa opcijom protočnog degazera. Optimizovan je za predtretman uzoraka zagrevanjem za naknadnu analizu površine i veličine pora u vakuumu ili pri protoku inertnog gasa.
Pročitajte više

BELSORP MINI X

BELSORP MINI X meri specifičnu površinu/distribuciju pora po veličini pomoću tehnike zapreminske adsorpcije gasa. Jedinstvena metoda dead volume evaluation method (AFSM) kompanije Microtrac MRB obezbeđuje precizna i ponovljiva ...
Pročitajte više

BELSORP MAX II

BELSORP MAKS II je verzatilan instrument koji može meriti specifičnu površinu/raspodelu veličine pora, adsorpciju pare i hemisorpciju. Dodatno, omogućava sveobuhvatnu karakterizaciju površine kao što je analiza mikropora ili an...
Pročitajte više

BELSORP MAX G

BELSORP MAX G je moćan, kompaktan i isplativ dodatak BELSORP MAX seriji Microtrac MRB. To je poseban instrument za merenje poroznog / neporoznog materijala u mikro do makroporoznom opsegu (BET specifična površina / raspodela ve...
Pročitajte više