EXTREVA ASE automatizovani ekstraktor rastvaračem (Accelerated Solvent Extractor)

Automatizujte ceo postupak pripreme uzoraka pomoću sistema EXTREVA ASE za ubrzanu ekstrakciju rastvaračem. Sistem EXTREVA ASE kombinuje i automatizuje ekstrakciju uzoraka, čišćenje unutar ćelije i isparavanje. Brža ekstrakcija, s mogućnošću paralelne ekstrakcije četiri uzorka, povećava produktivnost i efikasnost laboratorije, dok patentirani mehanizam ekstrakcije uz pomoć gasa koristi manje rastvarača i proizvodi manje otpada.

Sistem EXTREVA ASE omogućava vam da lako pripremite svoje čvrste i polučvrste uzorke za GC, GC-MS i LC-MS analize. Jednostavno postavite ćelije sa uzorcima na stalak za ekstrakciju, podesite željene parametre na korisničkom interfejsu i pustite sistem da obavi ostatak. Nakon završetka ekstrakcije, sistem EXTREVA ASE automatski prenosi vaše uzorke na karusel za isparavanje, eliminišući potrebu za ručnim prenošenjem uzoraka i dodatnim instrumentima za pripremu uzoraka. Nijedan drugi instrument ili ručna metoda ne obuhvataju ceo proces bez potrebe za korisničkom interakcijom ili prenosom uzoraka tokom svakog koraka. Sistem EXTREVA ASE omogućava potpuno nezavisnu operaciju tokom celog procesa, čineći ga savršenim partnerom za vaše GC, GC-MS ili LC-MS analize.

Za laboratorije koje ekstrahuju čvrste ili polučvrste uzorke, sistem EXTREVA ASE je prva potpuno automatizovana platforma za pripremu uzoraka (sample-to-vial rešenje). Uobičajene primene sistema EXTREVA ASE podrazumevaju pripremu uzoraka za analizu:

  • Policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs)
  • Polihloriranih bifenila (PCBs)
  • Dioksina
  • Furana
  • Pesticida
  • Sadržaja masti u hrani
  • Extractables and Leachables (E&Ls) u bioterapeutskim sredstvima

 

Od zaštite životne sredine, preko prehrambene, do farmaceutske i biotehnološke industrije, sistem EXTREVA ASE može se koristiti za pripremu kvalitetnih uzoraka za GC i LC-MS analize.