HAAKE Viscotester iQ Rheometers

Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ / iQ Air reometri mere i analiziraju reološka svojstva širokog spektra uzoraka tečnosti, paste i polučvrstih materijala. Reometar Viscotester iQ je intuitivno rešenje projektovano da zadovolji dnevne reološke QC zahteve laboratorija, dok je reometar Viscotester iQ Air najmanji po veličini komercijalno dostupan reometar sa vazdušnim ležajevima sa oscilacijom na svetu. Oba ova reometra postavljaju nove standarde u modularnosti, jednostavnosti upotrebe, povećanoj efikasnosti i inteligentnom navođenju korisnika – od jednostavnih određivanja viskoznosti do složenih reoloških istraživanja.

Dostupno u zemljama :