microPHAZIR RX analizator

Thermo Scientific microPHAZIR RX analizator prenosi mogućnosti NIR spektroskopije iz laboratorije u skladišta/magacine. Analiza / identifikacija sirovina u farmaciji je kritičan korak u osiguranju kvaliteta, koji ima veliki uticaj na sigurnost, kao i na brzinu i troškove proizvodnje. Proizvođači farmaceutika mogu dobiti pouzdanu verifikaciju identiteta materijala na licu mesta u roku od nekoliko sekundi a sve pomoću mikroPHAZIR XS analizatora. Ovaj instrument pruža prenosivi NIR alat za ispunjavanje regulatornih zahteva, poboljšanje kvaliteta proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje i smanjenje rizika u lancu snabdevanja

Dostupno u zemljama :