TriPlus RSH SMART autosempler

Novi TriPlus RSH SMART autosempler ima više opcija automatizovanog uzorkovanja. Osim tečnih uzoraka i uzoraka predvićenih za tehniku uzorkovanja, moguće je i injektovanje tehnikom mikroekstrakcije na čvrstoj fazi (SPME – solid phase microextraction). Izuzetna preciznost, fleksibilnost pri rukovanju sa uzorcima i pouzdan rad bez nadzora postižu se naprednom, ugrađenom robotikom novog Thermo Scientific TriPlus RSH SMART autosemplera. SMART opcija praćenja potrošnog materijala nudi lakše, sigurnije i sledljive operacije. Izuzetan kvalitet GC / GC-MS rezultata postiže se tačnom i ponovljivom pripremom uzorka i injekcijama. Kvalitet podataka i laboratorijska efikasnost poboljšani su automatizacijom čitavog toka rukovanja uzorcima.