Aplikacione note u hromatografiji

Svi Thermo Fisher Scientific hromatografski sistemi su modularni i imaju širok izbor različitih detektora koji se mogu koristiti. Ovo omogućava analize različitih analita u svim vrstama izazovnih matriksa, omogućavajući vašoj laboratoriji kvalitativnu i kvantitativnu analizu u akademskim, analitičkim, QC/QA, ekološkim, forenzičkim laboratorijama, kao i u farmaceutskoj industriji, industriji hrane i pića i uslužnim laboratorijama. Brojne aplikacije i kompletna rešenja su razvijena za različite izazove u savremenim analitičkim laboratorijama.

Dostupno u zemljama :

LC: Određivanje nederivatizovanih aflatoksina B2, B1, G2, i G1 u mlevenim lešnicima imunoafinitetnom ekstrakcijom u čvrstoj fazi sa HPLC-FLD detekcijom

LC: Hromatografska analiza nečistoća metoprolola; UV i CAD detekcija

LC: Univerzalna hromatografska metoda za analizu agregata monoklonskih
antitela

LC: Korišćenje prirodne fluorescencije monoklonalnih antitela za osetljivu detekciju antitela sa različitim nabojem

LC: Ternarni gradijent zaprofilisanje nečistoća tenofovir dizoproksil fumarata

LC: Podešavanja UHPLC instrumenata za analizu proteinskih agregata gel eksluzionom hromatografijom

LC: Sveobuhvatna analiza komponenti i produkata razgradnje u rashladnim tečnostima

IC: Određivanje anjona u vodi za piće

IC: Određivanje neorganskih katjona i amonijuma u vodama

IC: Analiza komunalne vode za piće brzom jonskom hromatografijom

IC: Određivanje potencijalnih sulfata u denaturisanom etanolu korišćenjem modifikovane metode ASTM D7328

IC: Određivanje sadržaja galaktozamina sa organskim nečistoćama u heparinu; HPAE-PAD

IC: Određivanje alkanolamina u uzorcima sa poboljšanom tehnologijom odvajanja

IC: Određivanje perhlorata u pijaćoj vodi pomoću jonske hromatografije

IC: Analiza ugljenih hidrata agavinog sirupa korišćenjem HPAE-PAD detektora

GC: Brza, isplativa HS-GC-FID metoda za analizu etilen oksida u hirurškim maskeama za lice

GC: Analiza halogenovanih nusproizvoda dezinfekcije i hlorisani rastvarača u pijaćoj vodi za pomoću GC-dual ECD

GC: Detekcija organohlornih pesticida na GC-ECD po metodi EPA 8081

GC: Brza metoda za analizu toksičnosti vazduha zasnovana na metodi US EPA TO-15

GC: Analiza organofosfornih pesticida – GC