CAMSIZER P4

CAMSIZER P4 analizira veličinu čestica i oblik kod suvih i tečnih rasutih materijala koji pokrivaju raspon veličina od 20 μm do 30 mm preko DIA (ISO 13322-2).