Gallery Plus Discrete analizator

Automatizovani diskretni analizator Thermo Scientific Gallery Plus omogućava istovremenu analizu više analita sa tehnologijom diskretnih ćelija. Ovaj potpuno automatizovani analizator visokog kapaciteta pruža brze, ponovljive rezultate i ima integrisanu platformu koja nudi dve tehnike merenja – fotometrijsku (kolorimetrijsku i enzimsku) i elektrohemijsku (pH i provodljivost) analizu – koje mogu da rade paralelno radi analitičke efikasnosti. Štaviše, Galleri Plus može da primi 108 uzoraka i 42 reagensa u odvojene diskove za uzorke i reagense, sa mogućnošću da izvrši čak 350 testova na sat. Ostvarite superiorne analitičke performanse sa širokim spektrom primena kao što su analiza hrane i pića, ispitivanje životne sredine i industrijska kontrola kvaliteta.