Orbitrap Fusion Lumos Tribrid maseni spektrometar

Novi Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos maseni spektrometar prednjači u najizazovnijim aplikacijama, uključujući analizu post-translacionih modifikacija, relativnu kvantifikaciju uz upotrebu izobaričkih masenih oznaka, karakterizaciju intaktnih proteina i MSn analizu malih molekula. Sistem uključuje jonski izvor visokog intenziteta, segmentirani kvadrupol sa povećanom selektivnošću i jonskom transmisijom, Naprednu vakuum tehnologiju (AVT) za poboljšanu transmisiju jona do Orbitrap masenog analizatora, kao i ETD HD – tehniku fragmentacije disocijacije transferom elektrona većeg kapaciteta. Najnovija pobošljanja uključuju i algoritam za naprednu detekciju pikova (APD) za poboljšane eksperimente zavisne od podataka (data-dependent analiza), kao i dve hardverske opcije – UVPD, novu fragmentacionu tehniku koja koristi UV laser od 213 nm i 1M, koja omogućava ultravisoku rezoluciju od 1.000.000 FWHM za poboljšanu strukturno odredjivanje i kvantifikaciju izobaričnih jedinjenja.