Quasor II EBSD sistem

Thermo Scientific Quasor II detektor difrakcije povratno rasejanih elektrona (EBSD) omogućava vam da sa lakoćom obavite istovremenu akviziciju EBSD sa energetsko disperzionom spektroskopijom(EDS) i talasno disperzionom spektroskopijom (WDS). Quasor II EBSD može okarakterisati kristalne strukture koje utiču na fizička svojstva u širokom spektru materijala, kao što su metali, geološki uzorci i poluprovodnički materijali, koji se ispituju skenirajućim elektronskim mikroskopima (SEM) i rendgenskom mikroanalizom (X-ray)