Vanquish Duo UHPLC sistemi

Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC sistemi su aplikativno specifični instrumenti koji podržavaju četiri sistema rada (Dualni sistem LC , Tandem LC ili LC-MS, Dualni LC-MS i Inverse Gradient) kombinovanjem dva sistema u jednom integrisanom UHPLC rešenju. Ovakvo dualno rešenje u jednom sistemu za ultra-visoko efikasnu tečnu hromatografiju poboljšavaju vašu produktivnost štedeći vreme, smanjujući troškove po uzorku, povećavajući kapacitet bez dodatne radne površine i efikasnije koriste vaše resurse. Vanquish Duo UHPLC sistemi proširuju prednosti platforme Vanquish proizvoda bez ugrožavanja performansi, robusnosti ili jednostavnosti upotrebe.

Dostupno u zemljama :

Modeli specifični za aplikaciju:

Vanquish Duo UHPLC sistemi za dualnu tečnu hromatografiju

Udvostručite svoju produktivnost ili produbite znanje o vašim uzorcima pomoću Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC sistema za dualnu tečnu hromatografiju , sa dvostrukim automatskim injektorom i dve pumpe, bilo kao zasebni moduli ili kombinovani sa dualnom pumpom . Dualni sistem za tečnu hromatografiju ima isti footprint kao jedan instrument, ali sadrži dva zasebna kanala koji vam omogućavaju da pokrenete istu metodu na oba kanala ili pokrenete dve različite metode istovremeno na istom instrument, čime poboljšavate vašu laboratorijsku produktivnost, saznanja o sastavu vaših uzoraka , a ubrzavate ukupan povraćaj ulaganja.

Link
Vanquish Duo HPLC i UHPLC sistemi za tandem LC ili LC-MS

Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC i UHPLC sistemi za tandem LC ili LC-MS povećavaju broj uzoraka u istom vremenskom intervalu za bilo koju LC ili LC-MS analizu. I broj uzoraka i iskoriščenost detektora povećavaju se upotrebom druge pumpe i prebacivanjem sa kolone na kolonu, a tim se takođe eliminiše vreme potrebno za uravnoteženje kolone u gradijentnom eluiranju.

Link
Vanquish Duo UHPLC sistemi za inverzni gradijent

Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC i UHPLC sistemi za inverzni gradijent poboljšavaju sposobnosti vaše laboratorije za kvantifikaciju, koristeći jedinstvenu i univerzalnu detekciju naelektrisanog aerosola ( CAD ). Time se na isti način mogu kvantifikovali sva neisparljiva i poluisparljiva jedinjenja čak i kada nema referentnih standarda.

Link
Vanquish Duo UHPLC sistemi za dualnu LC-MS

Udvostručite broj analiza bilo kojih LC-MS uzoraka ili pokrenite dve LC-MS aplikacije istovremeno koristeći Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC sisteme za dvostruku tečnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom. Ovi sistemi koriste dva zasebna kanala koji uključuju dve pumpe, dva automatska injektora i dve kolone. Imaju jedinstvenu višekanalnu tehnologiju koja koristi dva odvojena LC kanala kako bi se povećala upotreba jednog masenog spektrometra za povećanje propusnosti. Thermo Scientific Aria MX softver sa intuitivnim grafičkim interfejsom olakšava postavljanje metode i planira sve aspekte Vanquish Duo sistema za Dual LC-MS , uključujući planiranje i upravljanje za više metoda na dva dostupna kanala istovremeno.

Link