Vanquish Online 2D-LC sistemi

Thermo Scientific Vanquish Online 2D-LC sistemi su aplikativno specifični instrumenti koji poboljšavaju analizu složenih uzoraka i pojednostavljuju odvajanje teško rešivih analita. Dostupne su četiri konfiguracije, fokusirane na online SPE ili različite tokove dvodimenzionalne tečne hromatografije (LC-LC). Modularni instrument može koristiti module iz Vanquish Core HPLC, Vanquish Flex UHPLC ili Vanquish Horizon UHPLC sistema, zadržavajući performanse, robusnost i jednostavnost upotrebe platforme Vanquish proizvoda , nudeći maksimalnu fleksibilnost za predviđene aplikacije.

Dostupno u zemljama :

Modeli specifični za aplikaciju:

Vanquish Online SPE HPLC i UHPLC sistemi

Thermo Scientific Vanquish Online SPE HPLC i UHPLC sistemi garantuju poverenje u kompleksnu analizu uzoraka. Oni vrše predkoncentrisanje analita i čišćenje uzoraka pomoću automatizovane i ponovljive pripreme uzoraka, uz uštedu rastvarača i vremena u poređenju sa koracima ručne pripreme uzoraka. Sistem je konfigurisan korišćenjem modula iz Vanquish Core HPLC, Vanquish Flex UHPLC ili Horizon UHPLC sistema, zadržavajući sve performanse, robusnost i lakoću korišćenja Vanquish LC platforme.

Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC sistemi

Thermo Scientific Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC sistem omogućava bolju ćistoću pikova. Ovaj dvodimenzionalni LC sistem (LC-LC) omogućava prikupljanje jedne ili više frakcija razdvajanja prve dimenzije u petlji za rezultujući uzorak i prenos tako dobijene frakcije ili više njih u automatizovanom toku rada u separaciju druge dimenzije. Heart-Cut 2D-LC može otkriti skrivene nečistoće koje koeluiraju sa analitima od interesa korišćenjem dve komplementarne kolone sa komplementarnim hemizmom kako bi se dobila veća moć razdvajanja. Sistem je konfigurisan korišćenjem modula iz Vanquish Core HPLC, Vanquish Flex UHPLC ili Horizon UHPLC sistema, zadržavajući sve performanse, robusnost i lakoću korišćenja Vanquish LC platforme.

Vanquish Trap Heart-Cut 2D-LC sistemi

Thermo Scientific Vanquish Trap Heart-Cut 2D-LC sistem postiže dubinsku analizu za bolju identifikaciju i veću pouzdanost u čistoću analita. Ovaj dvodimenzionalni LC (LC-LC) sistem omogućava prikupljanje jedne frakcije razdvajanja prve dimenzije na trap-kolonu za pre-koncentraciju i postizanje kompatibilnosti mobilne faze za prenos frakcije za razdvajanje druge dimenzije ili kompatibilnost između UV i MS detekcija. Heart-Cut 2D-LC može otkriti skrivene nečistoće koje koeluiraju sa analitima od interesa primenom dva komplementarna kolonska hemizma da bi se dobila veća moć razdvajanja. Sistem je konfigurisan korišćenjem modula iz Vanquish Flex UHPLC ili Horizon UHPLC sistema, pružajući performanse, robusnost i lakoću korišćenja Vanquish LC platforme.

Vanquish Simple Switch 2D-LC sistemi

Inovativni Thermo Scientific Vanquish Simple Switch 2D-LC sistem omogućava besprekorno prebacivanje između Heart-Cut 2D-LC sistema i dvostrukog LC sistema. Ovaj inovativni, sve-u-jednom, dvodimenzionalni LC (LC-LC) sistem koristi novi Thermo Scientific Vanquish Dual Split Sampler (dualni automatski injektor) kako bi korisnicima omogućio neometano prebacivanje između obe mogućnosti sistema, bez ponovnog re-instaliranja. Ovaj sistem pruža pouzdanost i produktivnost bez obzira na to koji zadatak treba da se izvrši.