BELMETAL 3

BELMETAL 3 je analizator brzine disperzije metala, dizajniran za efikasna merenja hemisorpcije ubrizgavanjem impulsa. Omogućava istovremenu predtretman i analizu disperzije metala tri uzorka, čime predstavlja idealno rešenje za kontrolu kvaliteta. Ovaj sistem je deo prilagođenih rešenja kompanije Microtrac.

Dostupno u zemljama :