BELPREP VAC

Microtrac -ov BELPREP VAC je vakuumski degazer sa opcijom protočnog degazera. Optimizovan je za predtretman uzoraka zagrevanjem za naknadnu analizu površine i veličine pora u vakuumu ili pri protoku inertnog gasa.