GasBench Plus

Thermo Scientific GasBench Plus je dizajniran da proširi primenu masene spektrometrije odnosa izotopa sa svojim univerzalnim sistemom za pripremu i uvođenje gasovitih uzoraka. GasBench Plus sistem, zasnovan na gasnoj hromatografiji, omogućava visoko precizno on-line određivanje izotopa i molekularnog odnosa uzoraka unetih headspace tehnikom, uključujući vodu, karbonate i atmosferske gasove (kao što su CO2, O2/N2). Referentni sistem ubrizgavanja gasa omogućava preciznost i tačnost dual inlet sistema na IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) sistemu sa kontinualnim protokom.

Dostupno u zemljama :