Helios 5 laser PFIB System

Thermo Scientific Helios 5 Laser PFIB System kombinuje Elstar monohromatsku kolonu skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) sa plazma fokusiranim jonskim snopom (PFIB), najbolju u svojoj klasi, i laser sa pulsom reda femtosekunde. Shodno tome, ovo je sistem za snimanje i analizu vioke rezolucije sa mogućnošću laserske ablacije na licu mesta. Ovo dalje omogućava brzo uklanjanje materijala za njihovu karakterizaciju na milimetarskim površinama, pri nanometarskoj rezoluciji.

Dostupno u zemljama :