LabStandard proizvodi

LabStandard proizvodi omogućavaju svakoj laboratoriji da brzo prilagodi svoje metode aktuelnim zvaničnim regulativama, sa sve većim brojem mikro-polutanata koji se prate u hrani i životnoj sredini. Nekoliko klasa pesticida je dostupno u okviru LabStandard i CRM jednokomponentnih, višekomponentnih i „Ready-to-use“ kitova, kao što su: akaricidi, algaecidi, avicidi, baktericidi, PCB, karbamati, ciklodieni, fito-stimulatori rasta , fungicidi, herbicidi insekticidi, moluscicidi, nematicidi, neonikotinoidi, organofosfati, piretroidi, rodenticidi, itd. Katalog obuhvata više od 2000 različitih proizvoda uključujući:

  • Višekomponentne smeše i komplete spremne za upotrebu
  • Isparljiva i poluisparljiva jedinjenja
  • Alergene
  • Sintetičke i organske lekove
  • Jednokomponentni rastvori (Standardi i CRM) pesticida i herbicida
  • Matriks sertifikovane referentne materijale
  • Amino kiseline
  • Interni i surogat standardi
  • Kalibracione rastvore i rastvore za tuniranje masenih spektrometara

Dostupno u zemljama :