ATF Xtend Offline

SOTAX potpuno automatizovani disolucioni sistemi ATF Xtend sprovode i beleže sve korake, od pripreme medijuma do punjenja posuda, uključujući gravimetrijsku proveru zapremine posude, uzorkovanje i filtriranje, pa do čišćenja celog sistema. „End-to-end“ automatizacija maksimizira efikasnost i ponovljivost Vaših testova rastvaranja i omogućava izvršavanje bez nadzora višestrukih testova rastvaranja. ATF Xtend Offline automatski povlači, filtrira i prikuplja uzorke u epruvetama, HPLC vialama ili mikropločama do 90 vremenskih tačaka.